ΑΠ 1782/2017

Παρατηρήσεις Ε. Πουλαράκη

Αποδοχή μεταφοράς από την ελληνική επικράτεια προς το έδαφος άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλοδαπών υπηκόων χωρίς τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα. Ζητήματα αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης.

Για την ύπαρξη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό της απόφασης, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι έχουν προβληθεί κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, πρέπει δε να καταλαμβάνει και τις επιβαρυντικές περιστάσεις, όπως είναι η τέλεση της προβλεπόμενης στο άρ. 88 παρ. 1 του Ν. 3386/2005 πράξεως από κερδοσκοπία ή κατ’ επάγγελμα. Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος για αποδοχή μεταφοράς από την ελληνική επικράτεια προς το έδαφος άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλοδαπών υπηκόων μη κατεχόντων τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα κατά συρροή, υπό την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από κερδοσκοπία, διότι αφενός μεν ο δράστης θα εισέπραττε από κάθε μεταφερόμενο άτομο το ποσό των 1.500 ευρώ, απέβλεπε δηλαδή στον πορισμό εισοδήματος, όπως απαιτείται προκειμένου να συντρέχει η έννοια της κερδοσκοπίας, αφετέρου δε οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί δεν είχαν δικαίωμα εξόδου από την ελληνική επικράτεια προς το έδαφος άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ήσαν πρόσφυγες, αφού δεν είχαν προβεί στις νόμιμες ενέργειες για να αναγνωρισθούν ως τέτοιοι, μη αρκούσης για την αναγνώριση αυτή της χορηγήσεως αναστολής απέλασης.

Δείτε περισσότερα εδώ.