ΑΠ 1223/2019

Συρροή λόγων μείωσης της ποινής

Εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του κατηγορουμένου που κηρύσσεται ένοχος περισσότεροι από ένας λόγοι μείωσης της ποινής ή ένας ή περισσότεροι τέτοιοι λόγοι μαζί με ελαφρυντικές περιστάσεις, μία μόνο φορά θα γίνει η κατ’ άρ. 83 ΠΚ μείωση της ποινής, οι δε λοιποί λόγοι και οι λοιπές περιστάσεις θα ληφθούν υπόψιν από το δικαστήριο ως λόγοι ελάφρυνσης της ποινής εντός των ορίων του άρ. 83 ΠΚ. Είναι δυνατή η διπλή ελάττωση της ποινής όταν υπάρχει συνδρομή δύο λόγων μείωσης, εκ των οποίων ο ένας αφορά το άδικο και ο άλλος την ποινή του δράστη. Ορθώς επεβλήθη ποινή καθείρξεως εννέα ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως τελεσθείσα από δράστη στο πρόσωπο του οποίου αναγνωρίσθηκε η συνδρομή του ελαφρυντικού του άρ. 84 παρ. 2 στοιχ. α΄ ΠΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.