ΣυμβΠλημΡοδοπ 121/2020

Απαλλαγή για κατά συναυτουργίαν νομιμοποίηση εσόδων προερχομένων από κατ’ εξακολούθησιν αποδοχή εικονικών τιμολογίων (άρ. 66 παρ. 5 εδ. α΄ ΚΦΔ) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την μετέπειτα διάπραξη φοροδιαφυγής περί τον ΦΠΑ (άρ. 66 παρ. 1 στοιχ. β΄, 3 ΚΦΔ)

Σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρ. 19 παρ. 2 του Ν. 2523/1997, εφόσον τα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την διάπραξη ή την υποστήριξη πράξεων φοροδιαφυγής του άρ. 66 παρ. 1-4 του Ν. 4174/2013, ο δράστης των πράξεων του άρ. 66 παρ. 5 του Ν. 4174/2013 δεν υπέχει αυτοτελή ποινική ευθύνη για το έγκλημα της έκδοσης, αποδοχής κ.λπ. εικονικών τιμολογίων. Μετά την τροποποίηση του Ν. 4174/2013 με το άρ. 8 του Ν. 4337/2015 τα εγκλήματα περί τα εικονικά τιμολόγια συρρέουν φαινομενικά με τα εγκλήματα φοροδιαφυγής περί τον ΦΠΑ λόγω σιωπηρής επικουρικότητας. Με την αποδοχή εικονικών τιμολογίων δεν παράγεται περιουσία πρόσφορη προς νομιμοποίηση, διότι το όφελος από το ποσό του ΦΠΑ που αποκόμισε ο δράστης από την αναληθή εξίσωση εισροών και εκροών της επιχειρηματικής του δραστηριότητας προέρχεται από την μεταγενέστερη χωριστή πράξη φοροδιαφυγής περί τον ΦΠΑ και όχι από την πράξη αποδοχής εικονικού τιμολογίου καθεαυτήν. Απαλλάσσονται οι κατηγορούμενοι για κατά συναυτουργίαν νομιμοποίηση εσόδων, προερχομένων από αποδοχή εικονικών τιμολογίων κατ’ άρ. 19 του Ν. 2523/1997 (άρ. 66 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 4174/2013) κατ’ εξακολούθησιν, αφού το βασικό αδίκημα είχε τελεσθεί για την μετέπειτα διάπραξη φοροδιαφυγής περί τον ΦΠΑ κατ’ άρ. 66 παρ. 1 στοιχ. β΄, 3 του Ν. 4174/2013, με αποτέλεσμα να μην θεμελιώνεται η αντικειμενική υπόσταση του κατ’ άρ. 4 περ. στ΄ του Ν. 4557/2018 εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων.

Δείτε περισσότερα εδώ.