ΜΕφΘράκης 91/2021

Παρατηρήσεις Χρ. Λαμπρόπουλου

Υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου

Ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου προς αποζημίωση ζημιωθέντος από αυτοκινητικό ατύχημα που προκλήθηκε από ανασφάλιστο αυτοκίνητο. Από την καταβολή της αποζημίωσης το Επικουρικό Κεφάλαιο υποκαθίσταται ex lege στην αξίωση του ζημιωθέντος έναντι του ζημιώσαντος ή του ασφαλιστή του. H ως άνω υποκατάσταση δεν αποκλείει νέα δίκη, μεταξύ πλέον του Επικουρικού Κεφαλαίου ως ενάγοντος και του ζημιώσαντος ως εναγομένου, ακόμα και αν η εκ του νόμου μεταβιβαζόμενη αξίωση έχει ήδη σε προγενέστερο χρονικό σημείο διαγνωστεί δικαστικώς σε δίκη μεταξύ του αρχικού δανειστή-ζημιωθέντος (ως ενάγοντος) κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου και του ζημιώσαντος (ως εις ολόκληρον συνοφειλετών-εναγομένων). Έπειδή τα αντικειμενικά όρια των δύο δικών in abstracto δεν ταυτίζονται σε κάθε περίπτωση, το δεδικασμένο που καλύπτει την αξίωση στην οποία υποκαταστάθηκε το Επικουρικό Κεφάλαιο αναπτύσσει θετική δεσμευτική λειτουργία στη νέα δίκη μόνο υπό τη μορφή προδικαστικού ζητήματος, μη αποκλείοντος πλήρως τη διάγνωση της έκτασης της απαίτησης του Επικουρικού Κεφαλαίου κατά του ζημιώσαντος.

Δείτε περισσότερα εδώ.