ΑΠ 710/2020 (Πολ.)

Ιδιόγραφη διαθήκη

Για τη δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης απαιτείται η προσκόμιση του πρωτότυπου εγγράφου της. Αν αυτό έχει χαθεί ή καταστραφεί, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει με αναγνωριστική αγωγή να βεβαιωθεί ότι καταρτίστηκε νομότυπα διαθήκη με ορισμένο περιεχόμενο, η οποία όμως εν συνεχεία χάθηκε ή καταστράφηκε. Η τυχαία ή από παράνομη πράξη τρίτου προκαλούμενη καταστροφή ή απώλεια του εγγράφου της διαθήκης δεν συνιστά ανάκληση και άρα δεν επιδρά στο κύρος αυτής. Αν όμως ο ίδιος ο διαθέτης κατέστρεψε τη διαθήκη, τεκμαίρεται ότι είχε σκοπό να την ανακαλέσει.

Δείτε περισσότερα εδώ.