ΑΠ 294/2020 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Σ. Ιωακειμίδη

Σύσταση επικαρπίας

Δεν νοείται ψιλή κυριότητα επί πράγματος, χωρίς ταυτόχρονα να υφίσταται επ’ αυτού και δικαίωμα επικαρπίας προσώπου διαφορετικού από τον κύριο.  Στην περίπτωση σύστασης επικαρπίας σε ακίνητο με παρακράτησή της από τον τέως πλήρη κύριο, καταρτίζονται δύο δικαιοπραξίες, δηλαδή η μεταβίβαση της κυριότητας στον αποκτώντα και η σύσταση από τον αποκτώντα επικαρπίας υπέρ του μεταβιβάσαντος, οι οποίες πρέπει να σημειωθούν αυτοτελώς στο βιβλίο μεταγραφών και να καταχωρισθούν διακριτώς στο ευρετήριο μερίδων καθενός. Η παράλειψη της ιδιαίτερης μεταγραφής της συστατικής της δουλείας (επικαρπίας) δικαιοπραξίας εμποδίζει τόσο την απευθείας κτήση του σχετικού δικαιώματος όσο και τη λειτουργία του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου ως τίτλου τακτικής χρησικτησίας. Σε μια τέτοια περίπτωση η κυριότητα του αποκτώντος παραμένει πλήρης.

Δείτε περισσότερα εδώ.