ΑΠ 1588/2018 (Α1 Τμήμα)

Πώληση πράγματος με ελαττώματα ή χωρίς τις συνομολογημένες ιδιότητες

Έκταση της αξίωσης αποζημίωσης του αγοραστή σε περίπτωση πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων του πωληθέντος πράγματος. Αν ο αγοραστής κρατήσει το πράγμα, δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για τη θετική ζημία του, τα διαφυγόντα κέρδη του, καθώς και την τυχόν περαιτέρω ζημία του, δηλαδή τη ζημία που προκλήθηκε σε άλλα αγαθά του (προσωποπαγή ή περιουσιακά) εξαιτίας του ελαττωματικού πράγματος.

Δείτε περισσότερα εδώ.