ΑΠ 1332/2017

Παρατηρήσεις Ζ. Τσολακίδη

Καταδίκη σε δήλωση βούλησης - Εντολή

Άτυπη εντολή για την αγορά κινητού ή ακινήτου. Έμμεση αντιπροσώπευση. Σε περίπτωση άρνησης του εντολοδόχου – έμμεσου αντιπροσώπου να μεταβιβάσει στον εντολέα το προϊόν εκτέλεσης της εντολής, ήτοι το αγορασθέν πράγμα, όπως επιτάσσει το άρθρο 719 ΑΚ, ο εντολέας δικαιούται να ζητήσει κατά το άρθρο 949 ΚΠολΔ την καταδίκη του εντολοδόχου σε δήλωση της σχετικής βουλήσεως. Τέτοια ουσιαστικού δικαίου αξίωση για την απόσπαση δήλωσης βουλήσεως γεννά, εκτός από την υποσχετική σύμβαση με την οποία αναλαμβάνεται ως κύρια υποχρέωση η σύναψη άλλης δικαιοπραξίας, και εκείνη που παρεπομένως και στο πλαίσιο της επίτευξης του επιδιωκόμενου από τα μέρη σκοπού καθιστά αναγκαία τη σύναψη άλλης δικαιοπραξίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.