ΑΠ 1309/2016

Παρατηρήσεις Θ. Σάμιου

Υπεξαίρεση από εντολοδόχο. Σύμβαση πρακτορείας. Αλληλόχρεος λογαριασμός.

Εφόσον ο εντολοδόχος δεν έχει κυριότητα επί των χρημάτων τα οποία αποκτά κατά την εκτέλεση της εντολής, σε περίπτωση μη απόδοσής τους στον εντολέα και παράνομης ιδιοποίησής τους, διαπράττει υπεξαίρεση. Η σχέση πρακτορείας προσλαμβάνει τον χαρακτήρα είτε της εμπορικής αντιπροσωπείας προς παροχή υπηρεσιών είτε της παραγγελιοδοχικής αντιπροσωπείας. Στην τελευταία περίπτωση πρόκειται περί εμμέσου αντιπροσωπείας και ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος γίνεται κύριος του κινητού πράγματος που απέκτησε από την εκτέλεση της εντολής, έχοντας απλώς ενοχική υποχρέωση να το μεταβιβάσει στον εντολέα, χωρίς να συνιστά υπεξαίρεση η τυχόν αθέτηση της εν λόγω ενοχικής υποχρέωσής του. Επί αλληλόχρεου λογαριασμού δεν αποτελούν ξένο πράγμα ούτε οι καταχωριζόμενες σε αυτόν αξιώσεις ούτε το κατάλοιπο του οφειλέτη, εναντίον του οποίου ο αντισυμβαλλόμενος διατηρεί ενοχική απαίτηση, αποκλειομένης έτσι της υπεξαίρεσης από πλευράς τού μη αποδίδοντος αυτό.

Δείτε περισσότερα εδώ.