ΑΠ 1275/2020 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη

Καταδολίευση δανειστών

Η επάρκεια ή η ανεπάρκεια της περιουσίας του οφειλέτη κρίνεται με βάση τα εμφανή περιουσιακά του στοιχεία. Η απαλλοτρίωση πρέπει να ματαίωσε ή να κατέστησε δυσχερέστερη την ικανοποίηση του δανειστή, πρέπει δηλαδή να υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της απαλλοτρίωσης και της βλάβης του δανειστή. Ο δανειστής δεν υφίσταται βλάβη όταν δεν ήταν σε θέση ήδη πριν από την επίδικη απαλλοτρίωση να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση (όπως π.χ. όταν το εκποιηθέν ακίνητο ήταν σε τέτοια έκταση βεβαρημένο με εμπράγματες ασφάλειες τρίτων προγενέστερης τάξης, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η αδυναμία ικανοποίησης και του ενάγοντος). Αν η απαλλοτρίωση οδηγεί μόνο σε έμμεση διακινδύνευση της ικανοποίησης του δανειστή, όπως στην περίπτωση που ο οφειλέτης-εκποιών εισπράττει ισάξιο τουλάχιστον αντάλλαγμα, τότε ο δανειστής πρέπει να προσκομίσει συγκεκριμένες αποδείξεις για την ύπαρξη πρόθεσης βλάβης στο πρόσωπο του οφειλέτη.

Δείτε περισσότερα εδώ.