ΑΠ 1244/2018 (Β2 Τμήμα)

Παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη

Απαγορευμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους δεν φέρουν την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, στο μέτρο που περιορίζονται στην επεξεργασία των ήδη συλλεγέντων από τις δανείστριες εταιρείες στοιχείων, όπως οφείλουν βάσει της μεταξύ τους συμφωνίας. Κατά συνέπεια, οι ως άνω εταιρείες δεν βαρύνονται αυτοτελώς με την υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων για το περιεχόμενο και τους όρους της επικείμενης επεξεργασίας. Μόνη δε η συλλογή των αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οφειλετών, η καταχώρισή τους σε τηρούμενο αρχείο και η χρήση τους σε τηλεφωνικές (προφορικές) ή έγγραφες επικοινωνίες με τους οφειλέτες (άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3758/2009) δεν στοιχειοθετεί παράβαση των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και συνεπώς παράνομη πράξη.

Δείτε περισσότερα εδώ.