ΑΠ 1128/2017

Κατάθεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή.

Η εσωτερική σχέση ανάμεσα στους συνδικαιούχους δεν επηρεάζει το κύρος της εξωτερικής σχέσης αυτών προς την τράπεζα, αλλά επιδρά στο μεταξύ τους δικαίωμα αναγωγής. Εφόσον το δικαίωμα αναγωγής δεν ρυθμίζεται στην εσωτερική σχέση ή δεν προκύπτει το μέτρο της αναγωγικής αξίωσης καθενός από τους συνδικαιούχους, ισχύει ο κανόνας της ισόποσης συμμετοχής στο προϊόν της κατάθεσης κατ’ εφαρμογήν της γενικής διάταξης του άρθρου 493 ΑΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.