ΑΠ 1100/2020 (Πολ.)

Προσυμβατική ευθύνη

Προσυμβατική ευθύνη θεμελιώνεται και επί ματαιώσεως σύναψης της σύμβασης, όταν αυτή έλαβε χώρα σε χρονικό σημείο κατά το οποίο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών είχαν τερματισθεί οριστικώς με συμφωνία επί όλων των σημείων της σύμβασης και δεν υπολειπόταν παρά μόνον η τυπική υπογραφή αυτής, ο δε υπαίτιος της ματαίωσης είχε παράσχει στον αντισυμβαλλόμενό του σαφείς διαβεβαιώσεις για την κατάρτιση της δικαιοπραξίας. Η διακοπή των διαπραγματεύσεων σε περίοδο διακύμανσης (πτωτικής) των τιμών δεν συνιστά αφ’ εαυτής αντισυναλλακτική συμπεριφορά.

Δείτε περισσότερα εδώ.