Θεόδωρος Κουλουριάνος

Υποχρεώσεις τραπεζών κατά τη διάθεση σύνθετων ομολογιών

Από το πλήθος των υποχρεώσεων που υπέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα κατά τη διάθεση σύνθετων ομολογιών, οι οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με τη νέα ενωσιακή νομοθεσία για το δίκαιο των επενδυτικών υπηρεσιών [Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II) και Κανονισμός 600/2014 (MiFIR)], όπως αυτή μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με τον Ν. 4514/2018 και (ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα) την ΠΕΕ ΤτΕ 147/27.7.2018, στην παρούσα μελέτη εξετάζονται εκείνες οι υποχρεώσεις, οι οποίες στοχεύουν στην αποτροπή της διάθεσης σύνθετων ομολογιών σε πελάτες των οποίων το επενδυτικό προφίλ δεν είναι συμβατό με πολύπλοκα στη σύλληψή τους επενδυτικά προϊόντα (mis-selling).

Δείτε περισσότερα εδώ.