Νικόλαος Ζαπριάνος

Σε αναζήτηση του «παραβάτη» – Υπόχρεοι προς αποζημίωση επί παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού

Με τον Ν. 4529/2018 το ελληνικό δίκαιο προσαρμόσθηκε στις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/104 για την αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού. Το άρθρο 3 του Ν. 4529/2018 αναγνωρίζει μεν ρητώς στον ζημιωθέντα αξίωση πλήρους αποζημίωσης, δεν προσδιορίζει όμως τον οφειλέτη της. Από επιμέρους διατάξεις του Ν. 4529/2018 προκύπτει ότι υπόχρεος προς αποζημίωση είναι ο «παραβάτης», δηλ. «η επιχείρηση ή η ένωση επιχειρήσεων που τέλεσε την παράβαση». Στο δημόσιο δίκαιο του ανταγωνισμού η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έχει υιοθετήσει μια λειτουργική έννοια της «επιχείρησης» ως «οικονομικής ενότητας», η οποία ενδέχεται να αποτελείται από περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Γεννάται πλέον το ερώτημα αν η ανωτέρω προσέγγιση ως προς την έννοια της «επιχείρησης» θα πρέπει να γίνει επίσης δεκτή στο δίκαιο της αστικής ευθύνης. Στο ερώτημα αυτό επιχειρεί να δώσει απάντηση η παρούσα μελέτη.

Δείτε περισσότερα εδώ.