ΠΠρΛαρ 7/2018

Χονδρεμπορική και λιανεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Ο καταναλωτής-πελάτης δεν συναλλάσσεται απευθείας με τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά μόνο με τον προμηθευτή της επιλογής του. Στην εν λόγω σύμβαση προμήθειας (πώλησης) ηλεκτρικής ενέργειας δεν μετέχει ο ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Ο ρόλος του ΛΑΓΗΕ αφορά στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας και είναι εκκαθαριστικός. Ο ΛΑΓΗΕ δύναται να αναθέσει σε φορέα κάλυψης, δηλαδή σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, την κάλυψη τυχόν ελλείμματος των ενεργειακών συναλλαγών. Μέχρις ότου ορισθεί ένας τέτοιος φορέας, εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 92 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ), ο δε ΛΑΓΗΕ ευθύνεται πρωτογενώς έναντι των παραγωγών για τις ανακύπτουσες ανισορροπίες του ενεργειακού ισοζυγίου.

Δείτε περισσότερα εδώ.