Γιώργος Παπαχρήστου

Ο προσυμβατικός έλεγχος της πωλούμενης επιχείρησης

Το due diligence και η σημασία της γνώσης για την ευθύνη του πωλητή

Συνήθης είναι η πρακτική πριν από την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης μιας επιχείρησης, ο ενδιαφερόμενος να διεξάγει εκτεταμένο έλεγχό της. Η πρακτική αυτή, η οποία είναι γνωστή με τον αγγλικό όρο “due diligence”, αν και ιδιαίτερα επιβοηθητική για τον αγοραστή, γεννά μια σειρά από ζητήματα αναφορικά με την έκταση της ευθύνης του αντισυμβαλλομένου του. Καταρχάς, ζήτημα γεννάται σχετικά με τα όρια εφαρμογής του άρθρου 537 ΑΚ, καθώς η γνώση η οποία αποκτάται μέσω του due diligence θα μπορούσε να αποκλείσει την προστασία του αγοραστή σχετικά με τα ελαττώματα της επιχείρησης που αναδεικνύονται μέσα από τον έλεγχο. Στο ίδιο πλαίσιο, αξιολογείται η πλήρης παράλειψη ή η πλημμελής διεξαγωγή του due diligence σχετικά με τις αξιώσεις του αγοραστή. Τέλος, εξετάζεται η συμβατική μεταχείριση της γνώσης που έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του due diligence και κυρίως ερευνώνται οι ρήτρες που ενσωματώνονται στη σύμβαση, με τις οποίες επιχειρείται να αποκλειστεί η ευθύνη του πωλητή για γεγονότα που ανακοινώθηκαν κατά το due diligence.

Δείτε περισσότερα εδώ.