ΜΠρΑθ 3926/2021

Αναπλειστηριασμός

Σε περίπτωση που οι προηγούμενοι πλειστηριασμοί δεν τελεσφορήσουν, ο επισπεύδων δύναται να αιτηθεί τη διενέργεια τρίτου ή τέταρτου (ανά)πλειστηριασμού. Δεν έχει όμως τη δυνατότητα να αιτείται τη διενέργεια απεριόριστων πλειστηριασμών στο πλαίσιο της ίδιας εκτελεστικής διαδικασίας. Ανατροπή της κατάσχεσης λόγω παρόδου της ενιαύσιας προθεσμίας του άρθρου 1019 παρ. 1 ΚΠολΔ. Για τη συμπλήρωση της ως άνω προθεσμίας προσμετράται και το διάστημα κατά το οποίο διενεργήθηκαν πλειστηριασμοί, χωρίς όμως άδεια του δικαστηρίου (μετά την ματαίωση του πλειστηριασμού ελλείψει πλειοδοτών τέσσερις φορές).

Δείτε περισσότερα εδώ.