ΜονΠρΑθ 2237/2022

Νέο δίκαιο της γονικής μέριμνας (Ν. 4800/2021)

Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (και της επιμέλειας ειδικότερα) σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης των γονέων. Στο πεδίο της συνεπιμέλειας εμπίπτει και ο καθορισμός του τόπου διαμονής του τέκνου. Εξουσίες του δικαστηρίου ως προς την κατανομή της γονικής μέριμνας και της συνεπιμέλειας σε περίπτωση δικαστικής ρύθμισής της. Ενεργητικά νομιμοποιούμενος να υποβάλει αίτημα δικαστικής ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας του με το τέκνο είναι μόνο ο γονέας που δεν διαμένει με αυτό. Το αίτημα περί απειλής επιβολής χρηματικής ποινής σε περίπτωση παράβασης της απόφασης που θα εκδοθεί ως προς την ρύθμιση της επιμέλειας και της διατροφής είναι νόμω αβάσιμο. Προσωρινή ανάθεση από το δικαστήριο της άσκησης της επιμέλειας στους διαδίκους από κοινού, με ισόχρονη χρονική κατανομή της (εναλλασσόμενη άσκηση).

Δείτε περισσότερα εδώ.