Στέφανος Καραμέρος

Η έννοια του όρου «οριστική απόφαση» στο άρθρο 724 ΚΠολΔ

(Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 251/2020)*

Η μελέτη εξετάζει το ζήτημα του εννοιολογικού περιεχομένου του όρου «οριστική απόφαση» στο άρθρο 724 ΚΠολΔ, μετά από την τροποποίησή του με τον ν. 4335/2015, ο οποίος καθιέρωσε και την οριστική απόφαση ως τίτλο για την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης και την επιβολή συντηρητικής κατασχέσεως. Ερευνώνται ειδικότερα τα ακόλουθα ζητήματα: πρώτον, αν, κατά το αληθές νόημά της, η ρύθμιση αναφέρεται αποκλειστικώς σε καταψηφιστική απόφαση ή αν θα πρέπει να γίνει ερμηνευτικά δεκτό ότι αρκεί και αναγνωριστική οριστική απόφαση· δεύτερον, αν η καταψηφιστική απόφαση πληροί τις επιταγές της ρυθμίσεως, όταν δεν έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή. Τέλος, ερευνάται το κρίσιμο πρόβλημα της εφαρμογής του άρθρου 724 ΚΠολΔ επί αναγνωριστικής αποφάσεως του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Δείτε περισσότερα εδώ.