ΔΕΕ C-548/18

Παρατηρήσεις Δ. Σταματιάδη

Εκχώρηση απαιτήσεων - Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Αναζήτηση του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου στην περίπτωση που λαμβάνουν χώρα περισσότερες εκχωρήσεις της ίδιας απαίτησης σε διαφορετικούς εκδοχείς.  Το άρθρο 14 του Κανονισμού Ρώμη Ι δεν προσδιορίζει (ούτε ευθέως ούτε αναλογικά εφαρμοζόμενο) το δίκαιο βάσει του οποίου κρίνεται η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις επίκλησης της εκχώρησης έναντι τρίτων σε περίπτωση πολλαπλών διασυνοριακών εκχωρήσεων της ίδιας απαίτησης σε διαδοχικούς εκδοχείς.

Δείτε περισσότερα εδώ.