ΑΠ 703/2021 (Πολ.)

Σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου

Κτήση, προσβολή και προστασία νομής

Προϋποθέσεις κτήσης της νομής. Φυσική εξουσία επί του πράγματος ασκείται και όταν ο νομέας δεν βρίσκεται μεν σε διαρκή σωματική επαφή με αυτό, διατηρεί όμως την εποπτεία του και τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή άσκησης φυσικής εξουσίας πάνω στο πράγμα. Αν ελλείπει η διάνοια κυρίου, ασκείται επί του πράγματος μόνο κατοχή. Ο εναγόμενος με αγωγή διατάραξης ή αποβολής από την νομή μπορεί να αντιτάξει κατά του ενάγοντος μόνο ίδιον δικαίωμα νομής ή οιονεί νομής επί του πράγματος, προκειμένου να αρνηθεί ότι έλαβε χώρα παράνομη ή αυθαίρετη προσβολή της νομής (άρνηση της ιστορικής βάσης της αγωγής). Αντιθέτως, δεν μπορεί να προβάλει ενστάσεις ανατρεπτικές, στηριζόμενες σε δικαίωμα κυριότητας ή σε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του πράγματος.

Δείτε περισσότερα εδώ.