ΕιρΑμαρουσίου 172/2018

Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης σε περίπτωση μη ζητηθείσας τηλεφωνικής επικοινωνίας

Οι τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση, οι οποίες αποσκοπούν στην εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, κατ’ αρχήν επιτρέπονται, εκτός αν ο καλούμενος έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να τις λαμβάνει με έναν από τους προβλεπόμενους στους Ν. 2472/1997 και 3471/2006 τρόπους, δηλαδή είτε ειδικά, με απευθείας δήλωση στον συγκεκριμένο διαφημιζόμενο, είτε γενικά, μέσω της εγγραφής στο Δημόσιο Μητρώο που υποχρεούται να τηρεί κάθε πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η πραγματοποίηση κλήσεων παρά την δηλωθείσα κατά τα ανωτέρω αντίθεση του αποδέκτη τους συνιστά προσβολή της προσωπικότητας, και συγκεκριμένα των εκφάνσεων της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και της ιδιωτικότητας του ατόμου, και γεννά υπέρ του προσβληθέντος αξίωση χρηματικής ικανοποίησης βάσει του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 3471/2006. H σχετική αξίωση γεννάται με μόνη την επίκληση και απόδειξη της παράβασης των διατάξεων του Ν. 3471/2006.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.