Χρήστος Μαστροκώστας

Οι λόγοι υπαγωγής σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης με αίτημα του οφειλέτη

Η μελέτη εξετάζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες γεννάται στο πρόσωπο του οφειλέτη δικαίωμα να ζητήσει την υπαγωγή του σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος της μελέτης προσδιορίζεται το περιεχόμενο των εννοιών της «επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης» και της «μελλοντικής αφερεγγυότητας» και ο μεταξύ τους συσχετισμός στο σύστημα της Εξυγίανσης του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 4738/2020). Στο δεύτερο μέρος εξηγείται ότι η ύπαρξη της κατάστασης της «επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης» ή της «μελλοντικής αφερεγγυότητας», ως προϋπόθεσης εξυγίανσης, κρίνεται με πλήρη απόδειξη και όχι με το μειωμένο μέτρο απόδειξης της πιθανολόγησης.

Δείτε περισσότερα εδώ.