Όλγα Γαρουφαλιά

Η προστασία των κοσμημάτων από την πνευματική ιδιοκτησία

Τα κοσμήματα αποτελούν έργα που συνδυάζουν περισσότερα χαρακτηριστικά: έχουν αισθητικό αποτέλεσμα, που σε ένα βαθμό τα συνδέει με τα έργα τέχνης, έχουν πρακτική χρησιμότητα, που τα κατατάσσει στα χρηστικά αντικείμενα, και εμπορικό σκοπό, που τα εντάσσει στην έννοια των καταναλωτικών προϊόντων. Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται να αποσαφηνιστεί σε ποια κατηγορία έργων πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να υπαχθούν τα κοσμήματα και ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση της πρωτοτυπίας τους, αφού συνεκτιμηθούν τα δεδομένα όχι μόνο της ελληνικής νομολογίας, αλλά και της νομολογίας του ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Στο πλαίσιο αυτό θα προσδιοριστεί η έννοια της πρωτοτυπίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, σε δεύτερο επίπεδο θα επιχειρηθεί η υπαγωγή των κοσμημάτων στα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών και θα αναδειχθεί η πρωτοτυπία των έργων αυτών και σε τρίτο επίπεδο θα εξεταστεί η δημιουργία κοσμημάτων από περισσότερα πρόσωπα και η κατάταξή τους στην κατηγορία των συλλογικών έργων.

Δείτε περισσότερα εδώ