ΠΠρΒερ 12/2017

Παρατηρήσεις Αλ. Ρόκα

Προϋποθέσεις επικύρωσης της υποβληθείσας στο δικαστήριο συμφωνίας εξυγίανσης κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα

Οφειλές που κατά τη συμφωνία θα ρυθμιστούν βάσει Εγκυκλίου του οικείου ασφαλιστικού φορέα θεωρούνται ως «μη θιγόμενες». Σύννομος ο όρος της υποβληθείσας συμφωνίας, με βάση τον οποίο το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία οφείλουν να εκδίδουν όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ενημερότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβίβασης ακινήτου της υπό εξυγίανση εταιρείας.

Δείτε περισσότερα εδώ.