ΜΠρΡοδ 62/2017

Παρατηρήσεις Ευρ. Ρίζου

Ξενοδοχειακή σύμβαση υπό τη μορφή της σύμβασης εγγυημένης κράτησης. Νομική φύση και εφαρμοστέες διατάξεις.

Ξενοδοχειακή σύμβαση υπό τη μορφή της σύμβασης εγγυημένης κράτησης· περιεχόμενο και διάκριση από τη σύμβαση “allotment”. Η σύμβαση εγγυημένης κράτησης αποτελεί μεικτή σύμβαση ακριβόχρονης εκπλήρωσης, με προεχόντως μισθωτικό χαρακτήρα, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του ΑΚ για τη μίσθωση πράγματος. Δικαιώματα μισθωτή σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της μισθωτικής σύμβασης. Η διάταξη του άρθρου 584 ΑΚ αποκλείει τη σωρευτική άσκηση της αξίωσης εκπλήρωσης της σύμβασης και τη διεκδίκηση πλήρους αποζημίωσης για μη εκτέλεση, όχι όμως και την άσκηση αξίωσης αποκατάστασης της ζημίας που υπέστη ο μισθωτής εξαιτίας της παρεμπόδισης της χρήσης.

Δείτε περισσότερα εδώ