ΑΠ 1004/2016

Υφ’ όρον παραγραφή επί επιβολής συνολικής ποινής

Υπό ποίες προϋποθέσεις παραγράφονται υφ’ όρον οι στερητικές της ελευθερίας ποινές διάρκειας έως έξι μηνών που έχουν επιβληθεί μέχρι την δημοσίευση του Ν. 4198/2013 (11.10.2013). Οι διατάξεις του ως άνω νόμου εφαρμόζονται και για τις χρηματικές ποινές. Επί συρρεόντων εγκλημάτων, ως ποινή διάρκειας μέχρι έξι μήνες, η οποία παραγράφεται κατά τα ανωτέρω, νοείται όχι η συνολική ποινή, αλλά καθεμία από τις επιμέρους ποινές που προσμετρήθηκαν στην συνολική. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο κρινόμενος λόγος αναιρέσεως περί υπερβάσεως εξουσίας, αφού ορθώς δεν εφαρμόσθηκε το άρ. 8 παρ. 4 του Ν. 4198/2013, διότι ο κατηγορούμενος καταδικάσθηκε σε ποινές φυλακίσεως δώδεκα μηνών για ψευδή καταμήνυση και δώδεκα μηνών για ψευδορκία μάρτυρος και σε συνολική ποινή φυλακίσεως δεκαοκτώ (ήτοι, δώδεκα συν έξι) μηνών.

Δείτε περισσότερα εδώ.