Θεόδωρος Παπακυριάκου

Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπό το φως των νέων κωδίκων και της νέας νομοθεσίας για την ποινική προστασία των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων και την ρύθμιση του διακλαδικού ne bis in idem (Μέρος 1ο)

Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπέστη τα τελευταία δύο χρόνια σειρά αλλαγών, τόσο μέσω επιμέρους ρυθμίσεων των νέων κωδίκων (ΠΚ, ΚΠΔ), όσο και με διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες επεδίωκαν, μεταξύ άλλων, αφενός μεν να αναμορφώσουν το σύστημα ποινικής προστασίας των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων (Ν. 4689/2020), αφετέρου δε να ρυθμίσουν τη σχέση μεταξύ φορολογικών διοικητικών ποινών και κλασσικών φορολογικών ποινικών κυρώσεων κατά τρόπο συμβατό με την αρχή ne bis in idem (Ν. 4745 και 4764/2020). Η παρούσα μελέτη παρέχει μια συνοπτική κριτική επισκόπηση των σημαντικότερων από τις ανωτέρω αλλαγές και των νέων δεδομένων που αυτές έχουν δημιουργήσει στο πεδίο της φορολογικής ποινικής καταστολής.

Δείτε περισσότερα εδώ.