Συμβoύλιο Εφετών Αθηνών 207/2020

Εξακολούθηση προσωρινής κρατήσεως κατηγορουμένων για τα αδικήματα της εκβίασης και της σύστασης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Διαχρονικό δίκαιο.

Οι διατάξεις των άρ. 187 παρ. 1 και 385 παρ. 1 πΠΚ είναι ευμενέστερες έναντι των αντίστοιχων διατάξεων του νέου ΠΚ. Για τον χαρακτηρισμό της εκβίασης ως κακουργηματικής απαιτείται τοπική και χρονική αμεσότητα του κακού με το σώμα ή την ζωή του απειλουμένου, χωρίς να αρκεί η εκτόξευση απειλής κακού που θα επέλθει στο μέλλον. Προϋποθέσεις διάταξης προσωρινής κρατήσεως κατά την προδικασία. Ειδικά ως προς την περίπτωση του άρ. 286 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠΔ, ήτοι αυτή της βαριάς κακουργηματικής πράξης με οργανωμένη ή/και συνεχή δράση, αρκεί για την επιβολή προσωρινής κράτησης η πρόγνωση, με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, ότι ο δράστης είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα ανεξαρτήτως προηγούμενων αμετάκλητων καταδικών και τυχόν κινδύνου φυγής. Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και προϋποθέσεις συνέχισής της πέραν του εξαμήνου. Για την συνέχιση της προσωρινής κρατήσεως για το ίδιο κακούργημα πέραν του ενός έτους απαιτείται μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρ. 292 παρ. 2 ΚΠΔ, οι περιστάσεις τέλεσης του εν λόγω αδικήματος να είναι τέτοιες, που να δικαιολογούν την κατ’ εξαίρεση παράταση της προσωρινής κράτησης, ώστε να αποτραπεί η διάπραξη και άλλων εγκλημάτων από τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, βάσει της βαρύτητας της πράξεως, του είδους, της φύσεως και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτής ή του τρόπου τελέσεώς της, καθώς και της επικινδυνότητας του προσωρινώς κρατουμένου και της πιθανότητας τελέσεως από αυτόν παρόμοιων πράξεων, αν αφεθεί ελεύθερος. Διατάσσεται η απόλυση και η επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της περιοδικής εμφάνισης σε τμήμα ασφαλείας εις βάρος των κατηγορουμένων (για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με μέλη εγκλείστους σε καταστήματα κράτησης, με δομημένη δράση και υποδομή για την τέλεση, μεταξύ άλλων, κακουργηματικών εκβιάσεων εις βάρος δικηγόρων), διότι ελλείπουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την παράταση της προσωρινής κράτησης πέραν του ενός έτους, καθώς, μολονότι διώκονται για κακούργημα τιμωρούμενο με ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης, δεν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής τους για την πράξη της εκβίασης υπό την κακουργηματική της μορφή, εφόσον οι απειλές αφορούν σε μελλοντική στιγμή και οι περιστάσεις τέλεσης της πράξης δεν ενισχύονται περαιτέρω, ώστε να δικαιολογείται η κατ’ εξαίρεση παράταση της προσωρινής κράτησης.

Για περισσότερα δείτε εδώ.