Πενταμελές Αεροδικείο Αθηνών 5/2021

Ιατρική αμέλεια. Αθώωση για ανθρωποκτονία εξ αμελείας με κατηγορούμενο ειδικό ιατρό / διευθυντή ΜΕΘ ιδιωτικής κλινικής

Ειδικά για τους ιατρούς δεν στοιχειοθετείται αμέλεια όταν σε διαγνωστικό επίπεδο έχει καταβληθεί η απαιτούμενη επιμέλεια και έχει υιοθετηθεί επιστημονικά αναγνωρισμένη άποψη, ενώ σε εγχειρητικό επίπεδο η εγχείρηση έχει γίνει σύμφωνα με τους κοινώς αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής. Το μέτρο της οφειλόμενης περίσκεψης προσδιορίζεται βάσει της προσοχής εκείνης που οφείλει να καταβάλλει συνήθως, υπό τις αυτές ή παρόμοιες περιστάσεις, ο μέσος ιατρός, καθώς και από την συγκεκριμένη ιατρική πράξη ή την συγκεκριμένη θεραπευτική ανάγκη. Δεν στοιχειοθετείται ευθύνη του ιατρού κατά την διάρκεια της θεραπείας, εάν αυτός ενήργησε lege artis. Όταν η αμέλεια δεν συνίσταται σε ορισμένη ενέργεια ή παράλειψη, αλλά αποτελεί σύνολο συμπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσματος, τότε για διά παραλείψεως τελουμένη ανθρωποκτονία εξ αμελείας απαιτείται η συνδρομή όχι μόνον των όρων του άρ. 28 ΠΚ αλλά και εκείνων του άρ. 15 παρ. 1 ΠΚ. Πηγές της ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης του ιατρού για αποτροπή του αξιοποίνου αποτελέσματος του θανάτου του ασθενούς. Κηρύσσεται αθώος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ο κατηγορούμενος, ειδικός ιατρός / διευθυντής ΜΕΘ ιδιωτικής κλινικής, καθόσον από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προέκυψε η χρήση μη ενδεδειγμένων μέσων (μη ορθού τύπου μάσκας) ή μεθόδων θεραπείας της θανούσης, η δε φύση του περιστατικού (βαριά λοίμωξη του αναπνευστικού και πολυοργανική ανεπάρκεια), που κρίθηκε ως σύνηθες για ΜΕΘ, δεν καθιστούσε αναγκαία την προσέλευση του κατηγορουμένου στον χώρο της κλινικής για την αντιμετώπισή του, αρκούσης της παροχής θεραπείας στην ασθενή εκ μέρους της ειδικευομένης ιατρού υπό την καθοδήγηση του ιδίου, με αποτέλεσμα να μην στοιχειοθετείται η ως άνω αξιόποινη πράξη.

Δείτε περισσότερα εδώ.