Άρειος Πάγος 1210/2022 (Πολ.)

Υπερημερία εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας

Απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας επί των οφειλόμενων αποδοχών όταν αυτός εύλογα θεωρεί ότι δεν υφίσταται υποχρέωσή του να απασχολεί τον εργαζόμενο. Αυτό συμβαίνει π.χ. στην περίπτωση που ο εργοδότης στηρίζει την πεποίθησή του σε ανατραπείσες μεταγενέστερα δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις, οι οποίες έκριναν αρχικά ως ανύπαρκτη την επίδικη αναγκαστική εργασιακή σχέση (πρόσληψη ως τέκνο αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης), χωρίς όμως ο εργαζόμενος να έχει φροντίσει να ενημερώσει τον εργοδότη του για την μεταγενέστερη, θετική για τα συμφέροντά του, δικαστική/διοικητική έκβαση στην αντιδικία μεταξύ αυτού και του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με το κύρος της σύμβασης εργασίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.