Άρειος Πάγος 1076/2020 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Π. Γεωργάκη

Οργανική εκπροσώπηση νομικών προσώπων - Αντιπροσώπευση

Επί μεταβίβασης σε α.ε. ακινήτου με σύμβαση πώλησης που προσβάλλεται ως καταδολιευτική, η γνώση της α.ε. για τον καταδολιευτικό σκοπό του πωλητή κρίνεται από το πρόσωπο που είχε οριστεί ως υποκατάστατο όργανο αυτής και την εκπροσώπησε κατά την κατάρτιση της σύμβασης, και όχι από το πρόσωπο όλων των μελών του δ.σ. Σε περίπτωση κατάρτισης καταδολιευτικής επαχθούς σύμβασης (πώλησης) με αντιπρόσωπο, ο οποίος ενήργησε με βάση συγκεκριμένες οδηγίες του αντιπροσωπευομένου, η ύπαρξη γνώσης του αγοραστή περί του καταδολιευτικού σκοπού του αντισυμβαλλομένου (πωλητή) κρίνεται από το πρόσωπο του αντιπροσωπευόμενου.

Δείτε περισσότερα εδώ.