ΑΠ 938/2016

Αρχή “ne bis in idem”. Δυαδικές κυρώσεις. Καταδίκη για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και αθώωση για λαθρεμπορία.

Η διαδικασία διοικητικής βεβαίωσης της τελωνειακής παράβασης, που κατατείνει στην επιβολή του πολλαπλού τέλους, είναι αυτοτελής και διακεκριμένη σε σχέση με την αντίστοιχη ποινική διαδικασία. Το πολλαπλούν τέλος που προβλέπεται από τον Τελωνειακό Κώδικα (και διά παραπομπής σε αυτόν από τον Ν. 2127/1993) δεν συνιστά ποινή του ποινικού δικαίου (ποινή stricto sensu), αλλά έχει χαρακτήρα διοικητικής κύρωσης, αφού εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό, ήτοι την διασφάλιση της είσπραξης κοινωνικών και εθνικών πόρων και την τήρηση και ομαλή εφαρμογή των κανόνων τελωνειακής διαδικασίας. Το εν λόγω πολλαπλούν τέλος, όχι μόνο κατά τον τυπικό χαρακτηρισμό του, αλλά και κατά την φύση και τον χαρακτήρα του, διαφέρει από τις κυρώσεις ποινικής φύσεως. Εφόσον η κύρωση του πολλαπλού τέλους δεν έχει ποινικό χαρακτήρα, δεν ανακύπτει ζήτημα εφαρμογής της αρχής ne bis in idem, με αποτέλεσμα ούτε η έναρξη ούτε η εξέλιξη της διαδικασίας επιβολής του πολλαπλού τέλους και της τυχόν ανοιγείσης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων δίκης να κωλύεται σε περίπτωση όπου για την ίδια παράβαση έχει ολοκληρωθεί η ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων διαδικασία με απόφαση που δεν μπορεί να προσβληθεί. Απορρίπτεται α) ο περί παραβιάσεως του τεκμηρίου της αθωότητας λόγος αναιρέσεως του κατηγορουμένου για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, συνιστάμενος στο ότι δεν ελήφθη υπόψιν από το δικαστήριο αμετάκλητη αθωωτική απόφαση για λαθρεμπορία για την οποία του επιβλήθηκαν τα επίμαχα πρόστιμα που δεν κατέβαλε, διότι το γεγονός ότι η λαθρεμπορία κρίθηκε μη αξιόποινη δεν σημαίνει ότι δεν εξακολουθεί να συνιστά λαθρεμπορία σύμφωνα με τον Τελωνειακό Κώδικα, με επακόλουθο να δικαιολογείται η επιβολή πολλαπλών τελών και προστίμων, και β) ο περί υπερβάσεως εξουσίας λόγος αναιρέσεως, συνιστάμενος στο ότι για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών αθωώθηκε ο έτερος των ομορρύθμων ετέρων της υπόχρεης εταιρείας, αφού πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα.

Δείτε περισσότερα εδώ.