ΑΠ 927/2019 (Α΄1 Τμήμα)

Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 για τις διαφορές σχετικά με τη γονική μέριμνα

Αρμόδια για την εκδίκαση διαφορών σχετικών με τη γονική μέριμνα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2201/2003 είναι τα δικαστήρια του κράτους στο οποίο το παιδί έχει τη συνήθη διαμονή του κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής ή της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Η θεμελιωθείσα διεθνής δικαιοδοσία παραμένει αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, έστω και αν μεταβληθεί η συνήθης διαμονή. Η δικαιοδοτική βάση της προηγούμενης (νόμιμης) συνήθους διαμονής του παιδιού διατηρείται και σε περίπτωση παράνομης μετακίνησης ή κατακράτησης (απαγωγής) του, έστω και αν συνεπεία της απαγωγής αποκτήθηκε de facto νέα συνήθης διαμονή.

Δείτε περισσότερα εδώ.