ΑΠ 745/2020 (Πολ.)

Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω απειλής

Η απειλή άσκησης αγωγής ή άλλων εννόμων βοηθημάτων προσλαμβάνει αθέμιτο χαρακτήρα, όταν ο απειλών αποβλέπει να αντλήσει από τη χρήση τους πλεονεκτήματα διαφορετικά και ουσιαστικά άσχετα με την αποστολή τους.  Παραίτηση εκ των προτέρων από το δικαίωμα ακύρωσης δεν είναι δυνατή, διότι προϋποθέτει γνώση του ελαττώματος. Η παραίτηση από το δικαίωμα ακύρωσης είναι άτυπη και μπορεί να λάβει χώρα και σιωπηρώς, ακόμα και όταν αφορά σε τυπική δικαιοπραξία, εκτός αν ορίζεται στον νόμο διαφορετικά.

Δείτε περισσότερα εδώ.