ΑΠ 678/2020

Απλή συνέργεια σε ληστεία. Διαχρονικό δίκαιο

Η διάταξη του άρ. 380 νΠΚ, κατά το μέρος με το οποίο καταργείται η διακεκριμένη περίπτωση ληστείας με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του δράστη, είναι ευμενέστερη της μορφής που είχε υπό τον πΠΚ. Έννοια “απλής συνέργειας” κατ’ άρ. 47 παρ. 1 πΠΚ. Στοιχεία δόλου του απλού συνεργού. Η συνδρομή του απλού συνεργού δύναται να είναι είτε υλική είτε ψυχική, πρέπει δε να συνδέεται αιτιωδώς με την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Πότε υπάρχει ψυχική συνδρομή. Εφαρμόζονται αυτεπαγγέλτως οι ευμενέστερες διατάξεις των άρ. 52 παρ. 2 και 380 παρ. 1 νΠΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.