ΑΠ 515/2020 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Π. Γεωργάκη

Ανάκληση δωρεάς

Προκειμένου να επιτύχει την απόδοση του δωρηθέντος, ο ανακαλέσας δωρητής δύναται να ασκήσει κατά του δωρεοδόχου αγωγή με νομική βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, στην οποία θα σωρεύσει και αίτημα αναμεταβίβασης του αντικειμένου της δωρεάς λόγω ανάκλησης της τελευταίας. Αν όμως κατά τον χρόνο της ανάκλησης ο δωρεοδόχος έχει καταστεί κύριος του δωρηθέντος ακινήτου (και) με έκτακτη χρησικτησία, η κυριότητα του ακινήτου δεν μπορεί να αναμεταβιβασθεί στον ανακαλέσαντα δωρητή, ούτε με βάση τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Δείτε περισσότερα εδώ.