ΑΠ 414/2018

Αποδυνάμωση του δικαιώματος στο σήμα

Όταν ο δικαιούχος ανέχεται αδιαμαρτύρητα επί πενταετία τη χρήση του σήματός του από τρίτον, παράγεται αμάχητο τεκμήριο αποδυνάμωσης του δικαιώματός του στο σήμα. Υποχρέωση του δικαιούχου να ανεχθεί μετά την παρέλευση της πενταετίας την (προσβλητική του δικαιώματός του) χρήση του μεταγενέστερου σήματος ή σημείου. Η ως άνω μορφή αποδυνάμωσης είναι ειδική, επέρχεται δηλαδή χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της γενικής ρήτρας του άρθρου 281 ΑΚ. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, το δικαίωμα στο σήμα να έχει αποδυναμωθεί και πριν από την συμπλήρωση της πενταετίας, εφόσον όμως στην περίπτωση αυτή πληρούνται οι όροι του άρθρου 281 ΑΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.