ΑΠ 323/2021 (Πολ.)

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που περιέχει κανόνες ουσιαστικού δικαίου. Η μη τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα της ΔΕΚ (Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων) ή της υποχρέωσης ενημέρωσης των συναλλασσομένων δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου την ακυρότητα της καταγγελίας της πιστωτικής σύμβασης, αλλά επισύρει μόνο την επιβολή εποπτικής φύσης κυρώσεων εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος. Ωστόσο, η απευθείας άσκηση από την Τράπεζα καταγγελίας κατά παράκαμψη της ΔΕΚ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακυρότητα αυτής λόγω καταχρηστικής άσκησης του σχετικού διαπλαστικού δικαιώματος, ιδίως όταν η αδυναμία πληρωμής του οφειλέτη είναι πρόσκαιρη, οι απαιτήσεις της Τράπεζας είναι επαρκώς εξασφαλισμένες, ο δε οφειλέτης βρίσκεται σε άμεση οικονομική εξάρτηση από την Τράπεζα και δεν οφείλει σε τρίτους.

Δείτε περισσότερα εδώ.