ΑΠ 105/2019 (A΄2 Τμήμα)

Άκυροι ΓΟΣ

Σε περίπτωση μερικής ακυρότητας δανειακής σύμβασης λόγω ασάφειας του όρου περί του κυμαινόμενου επιτοκίου και του τρόπου αναπροσαρμογής του, η πλήρωση του ανακύπτοντος κενού γίνεται με συμφωνία των μερών κατά δίκαιη κρίση ή από το δικαστήριο (εφαρμογή του άρθρου 371 ΑΚ). Άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής εκδοθείσας υπέρ Τράπεζας, με την αιτιολογία ότι η δανειακή σύμβαση, από την οποία πηγάζει η οφειλή, περιέχει έναν ή περισσότερους άκυρους ΓΟΣ. Η ευδοκίμηση, εν όλω ή εν μέρει, του ως άνω λόγου ανακοπής επιφέρει μόνο τη μερική ακύρωση της διαταγής πληρωμής, και συγκεκριμένα μόνο κατά το μέρος που η ακυρότητα του/των ΓΟΣ μειώνει το τελικό ποσό της οφειλής του ανακόπτοντος.

Δείτε περισσότερα εδώ.