Λάμπρος Κιτσαράς

Τελεσίδικη απόρριψη της αγωγής για δικονομικούς λόγους και διακοπή της παραγραφής: Ερμηνευτικά ζητήματα από τα άρθρα 263 ΑΚ και 579 ΚΠολΔ

Oι διατάξεις των άρθρων 263 AK και 579 ΚΠολΔ περιέχουν αλληλοαναιρούμενους μεταξύ τους κανόνες στο ειδικότερο ζήτημα της διακοπής της παραγραφής. Συγκεκριμένα, η § 2 του άρθρου 263 ορίζει ότι για την αναβίωση της διακοπής της παραγραφής, που ματαιώθηκε μετά την τελεσίδικη απόρριψη της αγωγής για τυπικό λόγο (ΑΚ 263 § 1), απαιτείται επανάσκησή της εντός εξαμήνου, ενώ το άρθρο 579 ΚΠολΔ αναγνωρίζει ως γενική έννομη συνέπεια της αναιρέσεως μιας αποφάσεως την επάνοδο των διαδίκων στην προτέρα κατάσταση. Αν ήθελε θεωρηθεί ότι τούτο σημαίνει αναβίωση της διακοπής της παραγραφής, θα πρόκειται για περίπτωση αθέλητης εσωτερικής αντινομίας. Στη μελέτη υποστηρίζεται ότι το ζήτημα της διακοπτικής και ανασταλτικής της παραγραφής ενέργειας από την άσκηση της αγωγής αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης αποκλειστικώς των ΑΚ 261-263.

Δείτε περισσότερα εδώ.