Ιάκωβος Βενιέρης

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής μιας επιχείρησης στην διαδικασία ειδικής διαχείρισης κατά τον Ν. 4307/2014

Στα άρθρα 68 επ. του Ν. 4307/2014 εισάγεται διαδικασία ταχείας ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων ορισμένης επιχείρησης προς ικανοποίηση των πιστωτών της. Πρόκειται για άλλη μία «παραπτωχευτική» και ουσιαστικά συλλογική διαδικασία προς άμεση διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων δανείων και χρεών των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν είναι σημαντικά και αφορούν τόσο στις προϋποθέσεις υπαγωγής στο εν λόγω ειδικό καθεστώς όσο στις συνέπειες της υπαγωγής και στην τηρούμενη διαδικασία.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.