Μονομελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνης 171/2022

Αναπροσαρμογή μισθώματος σε εμπορικές μισθώσεις στην περίοδο της πανδημίας

Η νομοθετική παρέμβαση στην αυτόνομη συμβατική ρύθμιση (π.χ. υπό την μορφή μιας προσωρινής αναπροσαρμογής ή αναστολής συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων) είναι συνταγματικά ανεκτή σε περιόδους γενικευμένης αποσταθεροποίησης, όπως η περίοδος έξαρσης της πανδημίας Covid-19. Τα εξαιρετικά ρυθμιστικά νομοθετικά μέτρα που ελήφθησαν για τον μετριασμό της εν λόγω έκτακτης κατάστασης κατισχύουν της εφαρμογής των γενικών ρητρών των άρθρων 388 και 288 ΑΚ, η ρυθμιστική εμβέλεια των οποίων περιορίζεται στην αντιμετώπιση των επαχθών συνεπειών τυχόν άλλων περιστάσεων (διαφορετικών από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας), που δικαιολογούν περαιτέρω επέμβαση στη σύμβαση.

Δείτε περισσότερα εδώ.