Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 1419/2021

Σημείωση Iω. Καραχάλιου

Μεταβίβαση και διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Η απαρίθμηση στον Ν. 4354/2015 των προσώπων που νομιμοποιούνται να αποκτήσουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις είναι περιοριστική, με συνέπεια η μεταβίβαση σε μη δικαιούμενο πρόσωπο να είναι απολύτως άκυρη κατά την ΑΚ 174. Κατά τη γνώμη του δικαστηρίου, σε μια τέτοια περίπτωση εκτός από την εκποιητική δικαιοπραξία της εκχώρησης πρέπει να θεωρηθεί εξαρχής άκυρη (επίσης με βάση την ΑΚ 174) και η υποσχετική δικαιοπραξία της πώλησης των απαιτήσεων σε μη δικαιούμενο να τις αποκτήσει πρόσωπο. Για να αποκτήσει νόμιμα μια εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου και να νομιμοποιείται να ενεργεί τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4354/2015 διαδικαστικές πράξεις (που κατατείνουν αποκλειστικά στην είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων) απαιτείται να έχει προηγηθεί συμβατική ανάθεση της διαχείρισης.

Δείτε περισσότερα εδώ.