Παρασκευή Γεωργάκη

Η προβληματική της μεταγραφής στην καταδολιευτική απαλλοτρίωση

Κριτικές σκέψεις ενόψει των παραδοχών της νομολογίας

Σύμφωνα με την κρατούσα στη νομολογία θέση, η απαλλοτρίωση των άρθρων 939 επ. ΑΚ συντελείται, όταν πρόκειται για διάθεση εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου, με μόνη τη σύναψη της απαλλοτριωτικής πράξης, ανεξάρτητα από τον χρόνο μεταγραφής αυτής. Η θέση αυτή προκαλεί διάσπαση στο σύστημα των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων και στη λειτουργία της δημοσιότητας, ευνοεί την εκδήλωση κακόπιστης εκ μέρους του οφειλέτη συμπεριφοράς και στερεί αδικαιολόγητα την προστασία από δανειστές που τόσο σύμφωνα με το γράμμα όσο και σύμφωνα με τον σκοπό των εξεταζόμενων διατάξεων χρήζουν προστασίας, πολλώ δε μάλλον στο μέτρο που αυτοί εμπιστεύτηκαν τα δημόσια βιβλία. Οι γεννώμενοι προβληματισμοί εντοπίζονται κυρίως στο πεδίο των προστατευόμενων απαιτήσεων, καθώς απαιτήσεις που γεννήθηκαν μετά τη μεταβιβαστική πράξη αλλά πριν από τη μεταγραφή της δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της ΑΚ 939 ως μεταγενέστερες της απαλλοτρίωσης.

Δείτε περισσότερα εδώ.