Σωτήριος Ιωακειμίδης

Η κτήση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας από τον ασφαλειολήπτη κατά τον ν. 3301/2004

Στην  μελέτη αναλύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 3301/2004, δυνάμει του οποίου έχει καθιερωθεί το επιτρεπτόν της συμφωνίας για κτήση από τον ασφαλειολήπτη του αντικειμένου της χρηματοοικονομικής ασφάλειας ως μέσου ικανοποιήσεώς του, κατά παρέκκλιση από τη ρύθμιση του άρθρου 1239 ΑΚ. Διερευνώνται, επιπλέον, η κανονιστική σχέση της διατάξεως αυτής με το άρθρο 7α του ίδιου νόμου περί της αποτιμήσεως της χρηματοοικονομικής ασφάλειας με «εμπορικώς εύλογο τρόπο» και οι έννομες συνέπειες της μη τηρήσεως των όρων που θέτουν οι εν λόγω διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούνται κριτικώς οι επιλογές του Έλληνα νομοθέτη, πάντοτε υπό το φως του κειμένου και του σκοπού της σχετικής Οδηγίας 2002/47/ΕΚ, όπως ισχύει, και εν γένει κατά τις μεθοδολογικές επιταγές της σύμφωνης με την ενωσιακή Οδηγία ερμηνείας του εθνικού δικαίου.

Δείτε περισσότερα εδώ.