Χαράλαμπος Παμπούκης

Η έννοια και η λειτουργία της διατάξεως του άρθρου 21 του ν. 1738/1987 στο ελληνικό δίκαιο

Η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 1738/1987, γνωστή και ως “lex niarcheia», θεσπίζει εξαίρεση από τους περιορισμούς της ελευθερίας του διατιθέναι που εισάγονται με τις –εσωτερικής δημοσίας τάξεως– διατάξεις για την νόμιμη μοίρα. Η παρούσα μελέτη προτείνει μία νέα ερμηνευτική προσέγγιση της ως άνω διάταξης, με γνώμονα αφενός τη φύση της ως ουσιαστικού κανόνα ιδ.δ.δ. και αφετέρου την αρχή της εγγύτητας. Η προκρινόμενη ερμηνεία επιδρά με τη σειρά της στις προϋποθέσεις εφαρμογής της εξεταζόμενης διάταξης και στην ρυθμιστική της εμβέλεια μετά τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού “Κληρονομικές σχέσεις“ (Κανονισμός 650/2012).

Δείτε περισσότερα εδώ.