Παναγιώτης Κολοτούρος

Ευθύνη εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού επί ακυρώσεως του πλειστηριασμού και εκνικήσεως του πλειστηριασθέντος

Η εκ της ακυρώσεως του πλειστηριασμού προκύπτουσα ευθύνη προς απόδοσιν εις τον υπερθεματιστήν του υπ’ αυτού καταβληθέντος και διανεμηθέντος εις τους δανειστάς πλειστηριάσματος βαρύνει μόνον τους τελευταίους, του οφειλέτου αποκλειομένου της σχετικής ευθύνης κατά τας περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις. Καταλήξασα εις το συμπέρασμα τούτο η υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφασις της Ολομελείας του Αρείου Πάγου ως και η εν συνεχεία εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 888/2021 απόφασις του Α-1 Πολιτικού Τμήματος αυτού, είναι ασφαλώς επιδοκιμαστέαι. Εξάλλου, υφισταμένου νομικού ελαττώματος επί του πλειστηριασθέντος πράγματος, υπόχρεως προς απόδοσιν του πλειστηριάσματος εις τον υπερθεματιστήν είναι πάντοτε ο καθ’ ου η εκτέλεσις οφειλέτης, ενώ ο υπερθεματιστής, απειλούμενος να υποστή την εκνίκησιν του πράγματος, δικαιούται ν’ αρνηθή την καταβολήν του πλειστηριάσματος και ν’ ανακόψη τον εις βάρος του επισπευδόμενον νέον πλειστηριασμόν ή αναπλειστηριασμόν, επικαλούμενος την ύπαρξιν του νομικού ελαττώματος. Δεν δικαιούται όμως ν’ αρνηθή την καταβολήν, επικαλούμενος το άρθρον 516 Α.Κ. και την εντεύθεν εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 380 και 382 Α.Κ.

Δείτε περισσότερα εδώ.