ΔικΕΕ C-766/18 P

Παρατηρήσεις Μ. Χατζηπαναγιώτη

Συλλογικό σήμα

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης από την χρήση ορισμένου συλλογικού σήματος το δικαστήριο πρέπει να συνεκτιμήσει σφαιρικά όλους τους κρίσιμους παράγοντες της υπό κρίση περίπτωσης. Ιδίως πρέπει να λάβει υπόψη του τον βαθμό ομοιότητας των συγκρινόμενων σημάτων αλλά και τον βαθμό ομοιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που εξατομικεύονται από τα εν λόγω σήματα. Τα δύο αυτά στοιχεία τελούν μεταξύ τους σε σχέση αλληλεξάρτησης.

Δείτε περισσότερα εδώ.